Headerimage

Disclaimer

Aan deze website wordt doorlopend grote zorg en aandacht besteed. Westermeer Jachtbouw en gelieerde instellingen, hierna te noemen Westermeer Jachtbouw, streven ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat op deze website gepubliceerde informatie nu of in de toekomst onvolledig of verouderd is danwel onjuistheden bevat.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.

Westermeer Jachtbouw sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Westermeer Jachtbouw geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt Westermeer Jachtbouw geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.De bezoeker van de website is verantwoordelijk voor al hetgeen hij of zij vanuit deze website verstuurt.

Het staat Westermeer Jachtbouw vrij de inhoud van deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te wijzigen, danwel deze website te sluiten. Westermeer Jachtbouw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijziging of sluiting.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle rechten van de inhoud (tekst, grafische voorstellingen) van deze site berusten uitsluitend bij Westermeer Jachtbouw en/of haar leveranciers. Niets uit deze site mag zonder toestemming van Westermeer Jachtbouw worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot formulieren, brochures of enigerlei andere documenten die door Westermeer Jachtbouw via downloaden ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Westermeer Jachtbouw en/of haar leveranciers.

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en/of andere inzichten kan de tekst van deze disclaimer door Westermeer Jachtbouw worden gewijzigd of aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

©2007 - 2023 Westermeer Jachtbouw - Katwijk aan de Rijn - Nederland

 

Design & development hbwConsultants - Bennebroek